فارسی اول متوسطه فصل اول

حجم فایل : 4.6 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 34
بنام خدا فارسی اول متوسطه فصل اول
شیخ محمود شبستری :از عارفان قرن هشتم هجری / اثر او : گلشن راز
جهان : منظور همه ی موجودات جهان / جمله : همگی / فروغ : روشنایی / پیدا متضاد پنهان : صنعت ادبی تضاد قیصر امین پور :شاعر معاصر / آثار : 1 ـ در کوچه آفتاب 2 ـ تنفس صبح 3 ـ مثل چشمه مثل رود 4 ـ به قول پرستو 5 ـ آینه های ناگهانی:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قالب شعری چهارپاره : به این رسم گرافیکی دقت کنید چهارپاره قالب شعری است که از چهار مصرع , چهار مصرع تشکیل شده که قافیه در مصرع های دوم و چهارم رعایت می شود و قافیه چهار مصرع اول با قافیه ی چهار مصرع دوم با هم ارتباطی ندارد. نکته ی اول :
جمله : از در کنار هم قرار گرفتن چند کلمه که مفهوم و پیامی را از گوینده به شنونده (مخاطب) منتقل می کند جمله شکل می گیرد. مثل : بهاران فصل شکوفایی گل ها می باشد.
راه های تشخیص تعداد جمله :
1 ـ در اشعار ابتدا ارکان اصلی جمله را مرتب کرده و تعداد افعال را محاسبه می کنیم هر فعل نماد یک جمله ی کامل است.
این درختانند همچون خاکیان دست ها بر کرده اند از خاک دان
این درختان همچون خاکیان هستند که دست ها از خاک دان بر کرده اند. (دو جمله)
2 ـ افعال حذف شده را به جمله ها اضافه می کنیم.
ای نام تو بهترین سرآغاز بی نام تو نامه کی کنم باز
ای کسی که نام تو بهترین سرآغاز [است]
3 ـ شبه جمله ها را پیدا می کنیم.
شبه جمله : چیزیست شبیه جمله که دو رکن اصلی هر جمله یعنی نهاد و گزاره را برای آن نمی توانیم قائل شویم. انواع شبه جمله: 1 ـ حروف ندا و منادا 2 ـ اصوات حروف ندا: به حروفی که کلمه ی بعد از خود را مورد خطاب قرار می دهند. حروف ندا : ای : ای خدا یا : یا علی ا : سعدیا ی : الهی منادا : به اسمی که بعد یا قبل از حروف ندا قرار می گیرد و مورد خطاب واقع می شوند. نکته مهم : «ی» در حروف ندا فقط زمانی حرف ندا به حساب می آید که اسم بعد از خود را مورد خطاب قرار دهد «ی» در کلمه ی «روزی» یا «مردی» ، «ی» حرف ندا نمی باشد.

سعدیا چون تو کجا نادره گفتاری هست
یا چو شیرین سخنت نخل شکر باری هست 1 جمله صوات : 1 ـ کلماتی مثل : هان ، زنهار ، زینهار ، الا و ...